آقا جان لبخند تو خلاصه خوبی هاست...

امیر قافله عشق